Vooraf 

De hieronder opgesomde Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij de firma SAPINS.BE en op het geheel van de aangeboden producten en diensten, behalve indien vooraf en schriftelijk anders overeengekomen. 
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden systematisch ter kennis gebracht van elke koper vooraleer hij of zij in de mogelijkheid is om te bestellen. Door een bestelling te plaatsen bevestigt de koper bijgevolg volledig en zonder voorbehoud achter deze Algemene Verkoopvoorwaarden te staan. 
Geen andersluidende voorwaarden die de koper zou kunnen stellen zullen dus, behalve bij uitdrukkelijke aanvaarding, kunnen tegengeworpen worden aan de verkoper, ongeacht het tijdstip waarop ze hem ter kennis werden gebracht. 
Het feit dat de verkoper zich op een bepaald moment niet beroept op een of andere van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als ervan afzien om zich ook later op een of andere van de genoemde voorwaarden te beroepen. 
Informatie in advertenties, brochures, of welke andere schriftelijke documenten ook die rechtstreeks worden bezorgd door werknemers of bedienden van de firma of verspreid of meegedeeld op welke dragers ook en meerbepaald langs internet vormen slechts een uitnodiging om onderhandelingen aan te knopen en hebben geen contractuele waarde.

 

1. Identificatie van de aanbieder / wettelijke informatie

De vennootschap SAPINS.BE is een bvba, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan het kapitaal wordt vastgesteld op 18.600,00 €
SAPINS.BE SPRL
Chaussée de Tubize 383 A
1420 Braine l’Alleud
Intracommunautair btw-nummer: 0893.134.428

 

2. Informatie

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te vinken bevestigt de klant:
- te beschikken over de volledige beslissingsbevoegdheid, respectievelijk de toestemming van de gemachtigde persoon, alvorens zich te verbinden door het plaatsen van een bestelling bij SAPINS.BE;
- behalve van de informatie in deze Algemene Voorwaarden, ook kennis te hebben genomen van de informatie over de essentiële eigenschappen van de producten die hij of zij bestelt. 
De informatie die de koper bij de opname van de bestelling heeft doorgegeven is bindend. In geval van fouten of onvolledige vermelding in de gegevens van de bestemmeling zal SAPINS.BE niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de onmogelijkheid om de levering uit te voeren.

 

3. Aanbod

3.1 Het productaanbod is geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

3.2 De verkochte sparren zijn natuurproducten. Ze worden verkocht per formaat en in grootteklassen van 25 cm voor een spar van minder dan 2 meter en 50 cm voor een spar van meer dan 2 meter.

3.3 De levensduur van een Nordmann-spar is drie weken en die van een gewone spar twee weken op voorwaarde dat ze niet te dicht bij een warmtebron worden geplaatst, wat hun levensduur aanzienlijk verlaagt.

3.4 Wanneer de spar wordt besteld in een pot, op een kruis of met zijn voet in water, wordt de steun meegerekend in de lengte van de spar.

3.5 De klant houdt er rekening mee dat een spar nat kan zijn en dat SAPINS.BE niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele vlekken en/of krassen op de vloer.

3.6 De bevlokte sparren worden op bestelling gemaakt. Daarom moet u rekening houden met een voorbereidingstijd van minimaal 48 uur.

3.7 De aangeboden kerstversiering en verlichtingsslingers zijn kwaliteitsproducten (CEE normen) en worden zorgvuldig geselecteerd.

De bestelling van versieringen houdt niet in dat deze aangebracht worden.

3.8 De plek die de klant opgeeft om de spar te plaatsen, moet vlot toegankelijk zijn.

Bij de bestelling van een spar met een hoogte van meer dan 2,20 m verbindt de klant zich er uitdrukkelijk toe na te gaan dat de doorgang naar de plek waar de boom moet komen voldoende groot is. De doorgang mag in geen geval smaller zijn dan één meter.

3.9 De foto’s van de producten die op de site www.SAPINS.BE getoond worden zijn zo getrouw mogelijke reproducties. De firma SAPINS.BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine afwijkingen ten opzichte van de foto’s (in formaat, tint, stabilisering, eventuele gaten…).
3.10 Bij uitgeputte voorraden stuurt SAPINS.BE de klant de terugbetaling van het bestelde artikel, verhoogd met de verzendingskosten.

 

4. Voorbehoud

Bij lopende geschillen, betaling evenwel uitgezonderd, over vertraging bij de levering, kwaliteit van het geleverde product, ... kan SAPINS.BE ertoe gebracht worden met de klant de voorwaarden voor de verwerking van een nieuwe bestelling opnieuw te bekijken.

 

5. Bestelling

De bestellingen gebeuren uitsluitend via internet, op de website www.SAPINS.BE

Elke bestelling van een spar, elke aanvraag voor een levering aan huis en elke vraag om een spar te komen ophalen, kan enkel via het onlineformulier (http.//www.sapins.be of via e-mail: [email protected]).

De Partijen zijn niet gebonden als de bestelling of aanvraag gebeurt op een andere manier.

5.1 Opnemen van de Bestelling

De klant kan uitsluitend via de website of per e-mail een bestelling plaatsen.
De klant zal, alvorens zij/hij voor het eerst een product kan bestellen, op de website van SAPINS.BE een klantenrekening moeten openen aan de hand van een bestelformulier waar verplicht bepaalde velden moeten worden ingevuld die als noodzakelijk worden beschouwd voor het beheer van de bestelling in kwestie en van de handelsbetrekkingen. Zonder die informatie zal de bestelling van de klant niet in aanmerking kunnen worden genomen. 
Niet-ontvoogde minderjarigen hebben niet de handelingsbekwaamheid om een geldige overeenkomst aan te gaan. Het inzamelen van gegevens bij minderjarigen zal dan ook moeten gepaard gaan met een informatie aan het ouderlijk gezag.
SAPINS.BE vestigt de aandacht van de klant op het feit dat de online bestellingen via de website op een beveiligde manier verlopen.
De klant moet nauwkeurig het/de bestelde product(en), de bestelde hoeveelheden en het leveringsadres voor de bestelling controleren.

5.2. Bevestiging van de bestelling

Indien SAPINS.BE de bestelling aanvaardt laat de firma dat weten door een bevestiging van bestelling naar het e-mailadres van de klant te sturen.
De verkoop zal pas als definitief worden beschouwd na de verzending door SAPINS.BE naar de klant van de bevestiging van bestelling, met aankondiging van de verzending van de producten.

SAPINS.BE behoudt zich het recht voor om op grond van legitieme redenen en overeenkomstig de geldende wetgeving om het even welke bestelling vanwege een klant te weigeren. 
De firma heeft ook het recht om het even welke abnormale of te kwader trouw geplaatste bestelling te weigeren. Bovendien is ze gerechtigd om bestellingen te weigeren van een klant waarmee ze een geschil heeft lopen aangaande de betaling van een eerdere bestelling bij SAPINS.BE of bij om het even welke andere handelszaak.

5.3. Annulering van de bestelling

5.3.1. Annulering van de bestelling door de firma

Een bestelling kan altijd door SAPINS.BE geannuleerd worden in geval van: 
- niet-verkrijgbaarheid van het/de bestelde product(en);
- niet-betaling binnen de toegestane termijn van de prijs van de bestelling door de klant;
- overmacht (met name onvoorzienbare vertraging bij de leveringen en gebrekkige leveringen door de leveranciers);

Niet-beschikbaarheid van het/de bestelde product(en) 
Vanwege de specificiteit van het internet, kan de firma op haar website onmogelijk in realtime de verkrijgbaarheid garanderen van al haar producten. Bij tijdelijke of definitieve niet-beschikbaarheid van een van de producten zal de firma de bezoekers van de site daarover informeren, op de site zelf of door een e-mail naar een geldig, door de klant opgegeven mailadres. De firma zal dan de vervanging voorstellen van het bestelde product door een qua prijs en kwaliteit gelijkwaardig product of door een tegoed. De klant kan in dat geval ook zijn recht op annulering uitoefenen (annulering van uw bestelling).

5.3.2. Annulering van de bestelling door de klant

Om in aanmerking te kunnen worden genomen moet elke vraag tot annulering van een bestelling gebeuren vóór de verzending van de producten en uiterlijk 1 uur na de registratie ervan. Nadat die termijn is verstreken zal geen annulering meer mogelijk zijn.

5.4. Termijn voor herroeping

5.4.1 Conform artikel VI.53, 4° van het ‘Wetboek van economisch recht’ kan de consument zijn recht op herroeping, voorzien in artikel VI.47 van datzelfde wetboek, niet uitoefenen voor Producten die de neiging hebben om snel te bederven, wat het geval is voor de natuurlijke en de gevlokte sparren.

Elke bestelling van bederfbare producten zal dus leiden tot de levering van het/de besteld(e) product(en). Bijgevolg zal een herroeping praktisch niet mogelijk zijn, tenzij de bestelling binnen het uur dat ze werd doorgegeven, wordt geannuleerd. [Rev1] 

 

U wordt dan geacht te hebben afgezien van het herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn.

 

De bederfelijke aard van kerstbomen vormt dan ook een uitzondering op het herroepingsrecht.

5.4.2 Voor artikels die niet snel bederven, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de Klantendienst via het adres [email protected], waarbij u uw klacht staaft met een foto. Vervolgens kunt u uw product(en) terugsturen in de originele verpakking binnen de 14 dagen die volgen op hun ontvangst, naar het adres dat wordt opgegeven door de Klantendienst.

Voor geopende artikelen en verpakkingen, alsook voor vuile, onvolledige, beschadigde of niet-conforme artikelen zal geen retourrecht worden toegekend. In dat geval blijft u eigenaar van het product. Indien u dat wenst zal het product opnieuw naar u worden opgestuurd, waarbij de transportkosten te uwen laste zullen zijn.

Binnen een termijn van maximaal 15 dagen krijgt u de terugbetaling door overschrijving of terugbetaling op uw kredietkaart (afhankelijk van de oorspronkelijk gekozen betalingswijze) van het bedrag van de geretourneerde producten, min de leveringskosten. De eventuele kosten voor het terugzenden zijn ten laste van de klant.

De leveringskosten en de kosten voor de retourzending zijn altijd ten laste van de klant. Niet-gefrankeerde verzendingen zullen worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

Uw aanvraag tot terugbetaling zal pas in aanmerking genomen kunnen worden na de aankomst van de geretourneerde artikelen bij SAPINS.BE.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: 
SAPINS.BE SPRL
Chaussée de Tubize 483 A
1420 Braine l’Alleud
België

5.4.1 Gevolgen van de herroeping

In geval van herroeping van de bestelling zal een betaling die al door de klant is uitgevoerd en door de firma werd ontvangen worden terugbetaald op dezelfde wijze als de klant aanvankelijk had gekozen, na aftrek van de portkosten en met uitsluiting van alle andere terugbetalingen en onkosten- of schadevergoedingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van toepassing in de landen van de Benelux, dat wil zeggen binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen te tellen vanaf de dag volgend op die waarop de klant de aanvraag heeft doorgestuurd.

6. Aanvraag tot ophaling

6.1 Op vraag van de klant kan(kunnen) de spar(ren) worden opgehaald op hetzelfde adres als het leveringsadres.

 

De ophaling moet worden aangevraagd bij de bestelling van de spar(ren) of moet schriftelijk worden aangevraagd via [email protected]

De effectieve ophaaldatum van de spar zal door beide partijen samen worden vastgelegd in de voormiddag, tussen 8.00 en 12.00 u, of in de namiddag, tussen 12.00 en 18.00 u.

Wanneer de datum is vastgelegd, verbindt de klant zich ertoe om op het aangeduide uur aanwezig te zijn op het desbetreffende adres.

6.2 In geval de klant afwezig is bij de ophaling, en wanneer dit als gevolg heeft dat SAPINS.BE de spar niet kan ophalen, wordt de verplichting tot ophaling ten laste van SAPINS.BE beschouwd als volbracht.

Zonder afbreuk te doen aan de vorige alinea, kunnen de beide Partijen een nieuwe datum overeenkomen tegen een vergoeding van € 25 BTWi.

6.3 De ophaaldienst beperkt zich tot het ophalen van de spar.

Bij de ophaling moet de spar volledig leeggemaakt zijn.

De ophaaldienst verwijdert geen gevallen naalden van de vloer.

6.4 Als tijdens het ophalen de spar was niet leeggemaakt:

160,00 exclusief BTW voor een spar van 1 to 2 meter
250,00 € exclusief BTW voor een spar van 2 to 3 meter.

Dit in beide gevallen: de spar ophaling of ecologische vernietiging.

 

7. Prijzen

7.1 De prijs wordt bepaald op basis:
- van de grootte van de gekozen sparren – per grootteklasse van 50 cm.
7.2 En bovendien in voorkomende gevallen:
- van het type en het aantal bestelde versieringen;
- van de prijs van de levering;
- en van de inlichtingen die door de klant werden verstrekt op het moment van het aangaan van de overeenkomst.
De prijs zal kunnen worden herzien in geval van wijzigingen aan de elementen die de prijs bepalen of aan de omvang van de prestaties.
Onze prijzen zijn opgegeven in euro en inclusief alle taksen maar zonder de bijdrage in de port- en verzendingskosten.
Het bedrag van elke bestelling wordt verhoogd met 3,50 € dossierkosten.
SAPINS.BE kan er op elk moment toe gebracht worden zijn prijzen aan te passen maar verbindt er zich toe de producten te factureren volgens de tarieven die gelden op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum en van de effectieve betaling. 
In overeenstemming met artikelen 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de klant die eenzijdig en voortijdig de bovengenoemde overeenkomst verbreekt aan SAPINS.BE, bij wijze van strafbeding, een forfaitaire en onherroepelijke som van 62,00 € dienen te betalen.
Als SAPINS.BE de omvang van de geleden schade kan aantonen zal het bovendien een hogere schadevergoeding kunnen eisen.

 

8. Betaling

8.1 De door SAPINS.BE aanvaarde betalingswijzen zijn de volgende: 
Bankkaart Maestro / Carte Bleue


American Express, Visa, Mastercard

Endered - Sodexho - Monizze


Ingenico

De facturen van SAPINS.BE zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder korting.

8.2 Niet-betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verschuldigdheid met zich mee van verwijlintresten ten belope van 12% per jaar.
Bij wijze van strafbeding zal de niet-betaling bovendien recht geven op een schadeloosstelling van 15 % van het totaal van de verschuldigde sommen, met een minimum van 62,00 €.
Elke door SAPINS.BE opgestelde factuur is definitief door de klant aanvaard indien ze niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een binnen de week na de ontvangst aangetekend verstuurde en gemotiveerde betwisting.

 

9. Beding van eigendomsvoorbehoud

De verkochte producten en goederen blijven eigendom van SAPINS.BE tot aan de volledige betaling van de prijs ervan.

 

10. Beveiliging van betalingen en gegevens

10.1. Bankverrichtingen

Online: beveiligde transactie dankzij het betalingssysteem Ingenico.

10.2. Bescherming van de consument die met een bankkaart betaalt

Om u een volledig veilige aankoop te kunnen garanderen neemt SAPINS.BE alle noodzakelijke procedures in acht die u beschermen tegen frauduleus gebruik van uw bankkaart:
- beveiligde betalingssite;
- controle op en blokkeren van bestellingen die als frauduleus geïdentificeerd werden;
- controle op en blokkeren van IP-adressen die als frauduleus geïdentificeerd werden;
Als u vaststelt dat uw bankrekening frauduleus gedebiteerd wordt raden wij u aan om onmiddellijk contact op te nemen met uw bankinstelling.

 

11. Levering

11.1 Al onze producten worden op verzoek voorbereid en rechtstreeks verstuurd vanuit de verschillende productieplaatsen. In uw belang kunnen de verzendingen uitgesteld worden ten opzichte van de bij de bestelling opgegeven datum, dit met het oog op de weersomstandigheden of op basis van informatie over problemen op het wegennet.

De bestellingen worden verzonden via de post (voor België en Frankrijk), GO FAST (voor België) of een andere privévervoerder, in volgorde van hun ontvangst en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. 

SAPINS.BE kan ertoe gebracht worden de bij de bestelling vermelde transporteur te vervangen indien een onvoorziene gebeurtenis de vlotte levering van de bestelling dreigt te verstoren (staking, problemen op de weg…) of indien een andere transporteur beter geplaatst lijkt om de bestelling te leveren (volume, grootte en hoeveelheid). 

Met levering wordt bedoeld tot aan de ingang van het gebouw (gelijkvloerse verdieping) en binnen de werkuren (9 tot 12 en 14 tot 18 uur).

11.2 Het ondertekenen van de leveringsbon door de klant of zijn plaatsvervanger geldt als aanvaarding van de spar.

 

Als de klant een rechtspersoon is, zorgt deze ervoor dat een persoon die de onderneming mag vertegenwoordigen aanwezig is op het moment van de levering.


11.3 Afhankelijk van de bestelde artikelen zijn drie leveringswijzen mogelijk:


1) Voor de natuurlijke sparren [uitsluitend voor België] wordt de levering verzekerd door GO FAST. De levering vindt plaats bij de klant; 


2) Voor de kerstversiering:


- Levering aan huis: de thuislevering bij de klant gebeurt door Mondial Relay. [bij afwezigheid: toepassing van artikel 10.1]
- Levering in een Relaypunt: de levering gebeurt in het gekozen Relaypunt.

 

12. Proces van bestelling en levering

12.1 De levering gebeurt binnen de bij de bestelling opgegeven termijn, door de rechtstreekse overhandiging van het product aan de vermelde bestemmeling.


De bestemmeling zal gevraagd worden zich te identificeren en een ontvangstbewijs te ondertekenen.


Voor een bestelling als ‘geschenk’ of ‘met een ander leveringsadres dan het facturatieadres’ raden wij u aan om in de rubriek ‘levering’ de gegevens van de te contacteren persoon te controleren, opdat deze levering correct kan worden uitgevoerd.

SAPINS.BE zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in geval van een onvolledig of foutief adres, bij weigering van de zending door de bestemmeling of bij ontbrekende informatie die de levering van het product bij de bestemmeling op het opgegeven tijdstip verhindert.

Als de bestemmeling afwezig is op het moment van de levering, of indien door ontbrekende informatie een tweede aanbieding plaatsvindt bij de bestemmeling, zal SAPINS.BE de kosten in verband met deze tweede levering factureren tegen de forfaitaire prijs van € 25,00 € BTWi – deze tweede levering zal gebeuren volgens de vooraf bepaalde kalender per regio.

12.2Levering in Frankrijk:

Prijzen:
Levering verzekerd door MONDIAL RELAY:
De afhaalpunten zijn handelaren met toegankelijke verkooppunten (stomerij, winkel, krantenwinkel, ...) die er zich toe verbinden de bestelling in uw plaats aan te nemen en ter beschikking te houden en dat zonder aankoopverplichting in hun handelszaak. Op het Franse vasteland zijn 3.500 van die afhaalpunten die vaak geopend zijn tot 20 u en zelfs tijdens het weekend.
U wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de verzending en de ontvangst van uw bestelling. Daarna beschikt u over een termijn van 10 dagen om uw zending op te halen binnen de openingsuren van de handelszaak. U dient een identiteitsbewijs voor te leggen.
Bij afwezigheid zal de chauffeur een bericht van aanbieding achterlaten in de brievenbus van de bestemmeling.
Deze zal het pak dan moeten ophalen op het adres dat vermeld staat op het bericht van aanbieding.
SAPINS.BE aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de versheid van het/de geleverde bederfelijke product(en) in geval van afwezigheid van de bestemmeling op het moment van de levering.

11.2. Levering in België :

Levering verzekerd door GO FAST: de datum van de levering en de tijdsperiode zullen meegedeeld worden in de mail met de bevestiging van de verzending.
SAPINS.BE aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de versheid van het/de geleverde bederfelijke product(en) in geval van afwezigheid van de bestemmeling op het moment van de levering.

 

12.3Leveringsproblemen

12.3.1 Vertraging bij de levering:
Bij bewezen laattijdige levering ten opzichte van de datum vermeld op de bestelling, vragen wij u ook om contact op te nemen met de klantendienst, met het oog op een leveringsonderzoek bij de betrokken transporteur. Wat betreft een product als sparren is de leveringsdatum op de bestelbon altijd aan verandering onderhevig indien het weer een verzending van de bestelling in goede omstandigheden onmogelijk maakt.
Om bij de klantendienst een klacht in te dienen vragen wij u ons uw gegevens te bezorgen, met het factuurnummer, de referenties van het/de product(en) op de factuur en de redenen voor de klacht.

12.3.2 Onvolledige of niet-conforme levering (door de schuld van de transporteur):
De zending kan beschadigd zijn of de inhoud geheel of gedeeltelijk gestolen.
Als u een dergelijke fout vaststelt, gelieve dat op de bon van de transporteur te vermelden, het product te weigeren en naar ons terug te sturen. Als u de fout vaststelt na het vertrek van de transporteur, kunt u de afwijking per e-mail melden op het adres 
[email protected], gestaafd met een foto, en dat binnen een termijn van 1 werkdag na de ontvangst van de bestelling.

12.3.3Onvolledige of niet-conforme levering (door de schuld van SAPINS.BE):
Ondanks de zorg die wij aan onze bestellingen besteden kan een product ontbreken of kan zich bij de voorbereiding een fout hebben voorgedaan.
Als u een dergelijke fout vaststelt vragen wij u om ons dat zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen een termijn van 1 werkdag na de ontvangst van de bestelling te laten weten. U kunt ons per e-mail op de hoogte brengen op het adres 
[email protected].

12.3.4 Verloren zending:
Gelieve ons zo snel mogelijk te informeren als een van onze transporteurs een zending verliest.
De firma zal dan bij de betrokken diensten een onderzoek instellen.

 13. Vandalisme / Sabotage

 

SAPINS.BE garandeert de installatie van de sparren en/of de aan te brengen versieringen op het moment van de levering en de goedkeuring ervan door de Klant.

 

Als na de levering de sparren en/of decoratie beschadigd zouden zijn door kwaadwillige daden, sabotage of vandalisme, wordt de schade hersteld ten laste van de Klant.

 

In diezelfde zin kan SAPINS.BE in geval van hevige wind/aardbevingen/oorlog/lock-out/aanslagen/ etc. niet garanderen dat de sparren en/of geplaatste versieringen geen schade ondervinden. In al deze gevallen valt een eventuele herstelling ten laste van de Klant.

 

14. Klantendienst

Onze klantendienst staat te uwer beschikking voor alle vragen of informatie: info@SAPINS.BE. U kunt de dienst contacteren per e-mail, door gebruik te maken van het contactformulier van de site.

 

15. Intellectueel eigendomsrecht

Alle teksten, illustraties en foto’s die op de website van site SAPINS.BE voorkomen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
Elke reproductie ervan is ten strengste verboden.

 

16. Aansprakelijkheid

16.1 De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving.

16.2 De plaatsing en de ophaling van de spar vinden plaats onder de leiding en verantwoordelijkheid van de klant of zijn plaatsvervanger, vanaf de aankomst van het personeel van SAPINS.BE op het opgegeven adres.

 

Sapin.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt tijdens de installatie of ophaling van de spar.


16.3 De weergegeven foto’s en teksten illustreren de aangeboden producten zo getrouw mogelijk. De firma SAPINS.BE kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor kleine verschillen (in grootte – grootteklasse van 25 cm, tint, stabilisering, gaten…).

16.4 SAPINS.BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-uitvoeren van het aangegane contract in geval van onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden bij derden (ontregeling, algemene of gedeeltelijke staking onder meer van de post- en transportdiensten en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand…) of bij fout van de klant. SAPINS.BE verbindt er zich uiteraard toe om er alles aan te doen om een oplossing te vinden teneinde het contract binnen de kortst mogelijke termijn te kunnen uitvoeren.

16.5 De door SAPINS.BE te koop aangeboden producten zijn die welke voorkomen op de website www.SAPINS.BE op het moment dat de gebruiker die raadpleegt en voor zover beschikbaar.
16.6 De keuze en de aankoop van een product of dienst vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken vanwege incompatibiliteit kan geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling, terugbetaling of het inroepen van de aansprakelijkheid van SAPINS.BE, behalve bij bewezen verborgen gebrek, niet-conformiteit, defect of herroepingsrecht.
16.7 Hyperlinks kunnen verwijzen naar pagina’s van partners die evenwel zelf verantwoordelijk zijn voor de daar aangeboden inhoud.

 

17. Waarschuwing

Natuurlijke sparren en gevlokte sparren zijn natuurproducten.
De gevlokte sparren worden behandeld met een brandwerend product (vlamvertrager M1).
Ondanks alles blijven die producten brandbaar, waardoor ze niet in de buurt van een warmtebron geplaatst mogen worden. 
Al onze verkochte producten hebben een EC-certificaat.

 

18. Garantie

18.1 SAPINS.BE is gehouden tot vrijwaring voor niet-conformiteit van het product en voor verborgen gebreken, overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek
De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.”

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek
De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.”

18.2 SAPINS.BE verbindt zich bovendien tot het omruilen van elke spar besteld binnen de 10 dagen na de levering, middels opgave van de redenen en met een foto die de ontevredenheid van de Klant staaft. De spar zal worden vervangen door een spar met dezelfde kenmerken als degene die werden gepreciseerd tijdens de bestelling. Een spar kan slechts eenmaal worden vervangen.

 

En dit zonder afbreuk te doen aan het recht van SAPINS.BE om niet over te gaan tot een vervanging van de spar en de terugbetaling aan de klant van de prijs van de bestelling (steeds zonder leveringskosten of ophaling).

18.3 Voor alle technische problemen of informatieve vragen wendt u zich tot de klantendienst: [email protected].


18.4 Het retourneren van een product zal slechts aanvaard worden als het voorwerp is van een klacht en een voorafgaande vraag, met foto als staving, en als de koper zich houdt aan de door de klantendienst verstrekte instructies.
Bij terugzending van een artikel onder garantie dient het artikel geretourneerd te worden in zijn oorspronkelijke verpakking en vergezeld van alle eventuele accessoires, gebruikshandleidingen en documentatie, alsook van de mail waarin de klantendienst van SAPINS.BE. zich akkoord verklaart met de terugzending. Elke terugzending die onvolledig is of waarvan de verpakking is beschadigd zal geweigerd worden en op kosten van de klant naar hem teruggestuurd.

Na vaststelling van de niet-conformiteit van het product ten opzichte van het aanbod, zal SAPINS.BE overgaan tot het omwisselen door een product met dezelfde referentie en eenzelfde of hogere kwaliteit, afhankelijk van de beschikbaarheid. De koper behoudtin dat geval de mogelijkheid om de terugbetaling te vragen. 

Bij niet-beschikbaarheid van het product zal SAPINS.BE overgaan tot de terugbetaling van de prijs [verminderd met de leveringskosten].

 

19. Gegevensbescherming

Bij het doorgeven van een bestelling worden er gegevens ingezameld om de bestelling te kunnen verwerken. Door te bestellen, geeft de Klant zijn akkoord dat SAPINS.BE deze bewaart, verwerkt en gebruikt.

 

Sommige elementen van deze informatie zouden kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen die tussenkomen voor de levering van de bestelde Producten.

 

SAPINS.BE behandelt persoonsgegevens conform het EU-reglement 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van fysieke personen wat de verwerking van persoonsgegevens en de vrije circulatie ervan betreft (RGPD) en andere wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van gegevens van persoonlijke aard.

 

SAPINS.BE informeert u dat u uw persoonsgegevens kunt raadplegen, laten verbeteren of, als u daar goede redenen voor hebt, beperken of schrappen. Bovendien beschikt u over het recht van draagbaarheid van de gegevens.

 

U kunt uw goedkeuring voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment intrekken.U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van de gegevens die wij verwerken voor direct-marketingdoeleinden. U kunt een beroep doen op het recht om uw toestemming in te trekken en op uw recht tot verzet, zonder rechtvaardiging, schriftelijk, vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart via het adres: [email protected].

 

20. Rechtspraak en geschillen

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De taal ervan is het Nederlands / Frans / Engels.
In geval van betwisting zullen de partijen proberen tot overeenstemming te komen. 
Als ze daar niet in slagen erkennen ze hierbij de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel [Vredegerecht van Ukkel]. Ze komen overeen dat alleen het Belgische recht van toepassing zal zijn.
Bij particulieren zal de bevoegde rechtbank in geval van betwisting die zijn van de woonplaats van de verweerder of, indien deze daar de voorkeur aan geeft, die van de plaats van de effectieve levering van het product.